News

Boards approval of final accounts 2019

23 Apr 2020

Press release (PDF) / Pressemelding (PDF)

BOARDS APPROVAL OF FINAL ACCOUNTS 2019

At its meeting on 23 April 2020, the Board of Directors of Austevoll Seafood ASA approved the final report and accounts for 2019.

 

In the report of preliminary financial figures which were published on 25 February 2020 the Board of Directors proposed dividend of NOK 4.50 per share to be distributed in 2020. Due to the spread of the global pandemic COVID-19, the global economy is impacted by increased uncertainty and substantially reduced predictability. On this basis, the Board of Directors has adjusted its reported proposal for allocation of the profit figure for 2019.

 

The Board of Directors intends to propose a dividend of NOK 2.50 per share to the Annual General Meeting. The Board of Directors will also request authorisation from the Annual General Meeting to pay up to NOK 2.00 per share in dividends before the end of the present year.

 

The shareholders shall feel confident that the Board of Directors’ management of profit allocation is appropriate at all times and during this current and other periods of uncertainty. After careful consideration, the Board of Directors has weighed up the shareholders’ need for predictability, reallocation of capital and the need to take into account the increased level of risk currently dominating the global economy.

The dividend payment for financial year 2018 was NOK 3.50 per share.

 

The Annual General Meeting is scheduled to Thursday 28 May 2020 at Storebø. Summoning, annual report and agenda with attachments will be published through Oslo Børs and www.auss.no. Summoning will also be sent by post or e-mail.

 

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

 

STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2019

Styret i Austevoll Seafood ASA har i styremøte den 23. april 2020 godkjent endelig årsregnskap for år 2019.

 

I foreløpig finansiell rapport presentert i børsmelding den 25. februar 2020 foreslo styret et utbytte på NOK 4,50 per aksje til utdeling i 2020. Den globale pandemien, Covid-19, har økt usikkerheten og vesentlig redusert forutsigbarheten i den globale økonomien. Med bakgrunn i dette har styret justert sitt forslag til disponering av resultatet for år 2019.

 

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Styret vil videre be den ordinære generalforsamlingen om en fullmakt til å betale inntil NOK 2,00 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år.

 

Aksjonærene skal være trygge på at styrets behandling av resultatdisponering er forsvarlig, også som nå, i usikre tider. Styret har etter grundige vurderinger vektlagt avveininger mellom aksjonærenes behov for forutsigbarhet, reallokering av kapital samt behovet for å hensynta den økte risikoen som i dag preger verdensøkonomien. 

 

Til sammenligning var utbyttet for regnskapsåret 2018 NOK 3,50 per aksje.

 

Ordinær generalforsamling avholdes torsdag den 28. mai 2020 på Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.auss.no. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten eller per e-mail.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back